Przypominamy, że zgodnie z art. 11¹ ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2019 r. poz. 2277) 31 stycznia 2021 roku upłynie termin złożenia oświadczenia o wartości sprzedaży napojów alkoholowych w roku poprzednim i dokonania opłaty I raty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.

Opłatę należy dokonać w kasie Urzędu lub na rachunek:

Santander Bank Polska S.A.

Nr 82 1090 2590 0000 0001 4691 9281

Niedokonanie opłaty lub niezłożenie oświadczenia o wartości sprzedaży napojów alkoholowych w punkcie sprzedaży za 2020 rok w w/w terminie, spowoduje wygaśnięcie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych.

Informacje nt. wypełniania oświadczeń o wartości sprzedaży napojów alkoholowych i pomocy w wyliczeniu należnej opłaty można uzyskać pod nr tel. 44 610 25 20.

Wzór oświadczenia znajdą Państwo tutaj.