SZANOWNI MIESZKAŃCY GMINY SULEJÓW

Czysta woda to bezcenny produkt, bez którego nie można funkcjonować na co dzień. Każdego dnia zużywamy jej kilkadziesiąt litrów i prawie taką samą jej ilość odprowadzamy do systemów kanalizacji zbiorczej, zbiorników bezodpływowych czy oczyszczalni przydomowych.

Natomiast różnica w poborze wody i odprowadzaniu ścieków polega na tym, że jedni za wodę
i odprowadzanie ścieków płacą, natomiast niektórzy są podłączeni do sieci nielegalnie. Ubytki wody
w sieci wynikające również z nielegalnego jej poboru oraz koszty oczyszczania nielegalnie zrzucanych ścieków zmuszają nasz Urząd do podjęcia prawnych i skutecznych działań w celu ograniczenia tego negatywnego zjawiska i zmniejszenia strat finansowych Gminy, czego dowodem są ostatnio przeprowadzone audyty.

Nie można zaakceptować sytuacji, w której uczciwi mieszkańcy byliby zmuszeni ponosić koszty również za nielegalnych odbiorców wody i podłączeń do kanalizacji. Nikomu nie trzeba tłumaczyć, że za pobraną poza licznikiem wodę i nielegalny zrzut ścieków zapłacą Ci, którzy od lat uczciwie się rozliczają.

W związku z koniecznością ograniczenia, strat wody i nielegalnego zrzutu ścieków, przeprowadzone zostanie działanie pn.:

„STOP DLA NIELEGALNYCH PODŁĄCZEŃ DO SIECI SANITARNEJ”

Założeniem tego działania jest kontrola stanu funkcjonowania infrastruktury sanitarnej w celu redukcji strat wynikających z nielegalnych podłączeń do sieci wodociągowej i kanalizacyjnej, ujawnienie wszelkich nieprawidłowości i ingerencji w urządzenia pomiarowe oraz porządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na posesjach na terenie Gminy i Miasta Sulejów.

Urząd Miejski w Sulejowie ogłasza, od dnia 7 lutego 2018 r. do dnia 15 marca 2018 r. ABOLICJĘ dla wszystkich mieszkańców, którzy zechcą uporządkować swoje sprawy związane z przyłączami.

Aby skorzystać z ABOLICJI należy wypełnić formularz zgłoszeniowy i złożyć go w Urzędzie Miejskim  w Sulejowie, ul. Konecka 42, wejście A,  Biuro Obsługi Mieszkańców, w poniedziałek w godzinach od 9.00 do 17.00, od wtorku do piątku w godzinach od 7.30 do 15.30.

Od dnia 16.02.2018r. na terenie gminy rozpoczną się kontrole w przedmiotowej sprawie
i w momencie stwierdzenia nieprawidłowości, niezwłocznie zostaną skierowane wnioski
o nałożenie sankcji za nielegalne korzystanie z sieci sanitarnej. Ponadto, kiedy kontrolerzy stwierdzą, iż na danej posesji nielegalnie pobiera się wodę lub odprowadza ścieki lub stwierdzą celowe uszkodzenie wodomierzy albo ich brak, mogą zdecydować o odcięciu wody
i zablokować odbiór ścieków.

Stosowne przepisy określają także kary pieniężne: za nielegalne pobieranie wody – grzywna do 5 tys. zł, za nielegalne odprowadzanie ścieków – do 10 tys. zł, za zerwaną lub uszkodzoną plombę na urządzeniach pomiarowych – do 5 tys. zł.

By uniknąć nieprzyjemności pokontrolnych już teraz, bez żadnych konsekwencji, można skorzystać
z abolicji składając stosowny wniosek do Urzędu Miejskiego w Sulejowie. Wyeliminowanie nielegalnych podłączeń do sieci sanitarnej może w znacznym stopniu wpłynąć na poprawę sytuacji ekonomicznej Miejskiego Zarządu Komunalnego w Sulejowie, co w przyszłości powinno wpłynąć na obniżenie cen zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków.

<< formularz zgłoszeniowy >>