Sulejów

poniedziałek 18/01/2021

      Sulejowki Park Krajobrazowy powstał w 1994 roku. Wraz z Przedborskim Parkiem Krajobrazowym i Spalskim Parkiem Krajobrazowym tworzą Zespół Parków Nadpilicznych. Sulejowski Park Krajobrazowy (SPK) obejmuje fragment rzeki Pilicy, Zbiornik Sulejowski oraz najbardziej cenne przyrodniczo tereny przyległe. Park obejmuje tereny gmin: Aleksandrów, Łęki Szlacheckie, Mniszków, Przedbórz, Ręczno, Rozprza, Sławno, Sulejów, Tomaszów Mazowiecki, Wolbórz oraz tereny miast: Piotrków Trybunalski, Sulejów i Tomaszów Mazowiecki.

     Park leży w zasięgu geograficznego występowania jodły pospolitej, klonu jawora (gatunki reglowe), świerka pospolitego i buka. Spotyka się tu piękne łąki i torfowiska oraz murawy piaszczyste nawapienne. Osobliwościami są tu m.in.: długosz królewski, storczyki, widłaki i zimoziół północny.

Spośród zwierząt najliczniejszą grupę stanowią owady lądowe. Szczegółowe badania przeprowadzono nad bzygowatymi, których stwierdzono 150 gatunków, co stanowi ok. 40 % fauny krajowej tych muchówek.

W rzekach i Zbiorniku Sulejowskim występuje 35 gatunków ryb i smoczkoustnych, a znajdujące się tu minóg ukraiński i koza złotawa są na liście Czerwonej Księgi.

Spośród ssaków występuje 39 gatunków – m.in. bóbr, łoś wędrowny, wilk, wydra.

Istniejące rezerwaty przyrody to: Błogie, Dęby w Meszczach, Gaik, Jaksonek, Jawora, Lubiaszów, Meszcze, Niebieskie Źródła, Twarda, Wielkopole.

Na obszarze parku występuje kilkadziesiąt drzew pomnikowych. Najcenniejszymi z nich są m.in.: dęby w rezerwacie „Dęby w Meszczach”, pojedyncze dęby w Lasach Lubieńskich (najgrubszy ma obwód 5,63 m.), kilka lip drobnolistnych w otulinie rezerwatu „Meszcze”. Interesujące są tzw. Groty Nagórzyckie – pomnik przyrody nieożywionej. Na terenie parku jest 10 parków podworskich i zamkowych – Bąkowa Góra, Skotniki, Zajączków, Dębowa Góra, Golesze, Łęczno, Majkowice, Stara, Szarbsko i Winduga. Istnienie Sulejowskiego Parku Krajobrazowego sprzyja rozwojowi:

  • racjonalnej gospodarki, zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju, tj. rolnictwa ekologicznego, użytkowania lasu i in.,
  • różnych form wypoczynku i sportu, agroturystyki, turystyki rowerowej, pieszej, kajakarstwa i inne,
  • budownictwa rekreacyjnego, na przeznaczonych w tym celu terenach,
  • programu ochrony czystości wody i jej retencji w Zbiorniku Sulejowskim, rzekach i na obszarze torfowisk,
  • ochrony środowiska oraz konserwatorskiej ochrony przyrody i zabytków.
 - mini_park_15.jpg
Sulejowski Park Krajobrazowy
 - mini_park_3220.jpg
Sulejowski Park Krajobrazowy
 - zeremie_mini.jpg
Żeremie bobrów w Białej
 - park_dab_mini.jpg
Dąb w oklicach Ostrowa
 - park_rzeka_pilica_mini.jpg
Rzeka Pilica w okolicach Białej