Burmistrz Sulejowa, pełniący także funkcję gminnego komisarza spisowego, ogłosił otwarty i konkurencyjny nabór na rachmistrzów terenowych, którzy dokonają Powszechnego Spisu Rolnego w 2020 roku.

Kandydat powinien spełniać następujące warunki

– musi być pełnoletni,

– zamieszkiwać na terenie miasta lub gminy Sulejów,

– posiadać co najmniej średnie wykształcenie,

– posługiwać się językiem polskim w mowie i piśmie

– nie może być skazany prawomocny wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.

Każdy kandydat odbędzie szkolenie z zakresu statystyki publicznej – w tym tajemnicy statystycznej oraz dowie się jak prawidłowo wykonać poszczególne czynności podczas przeprowadzania wywiadu z użytkownikiem gospodarstwa rolnego.

Aby się zgłosić trzeba wypełnić formularz, dostępny poniżej oraz w Urzędzie Miejskim w Sulejowie przy ulicy Koneckiej 42 – w Biurze Obsługi Mieszkańców.  Oferty należy wysyłać/składać od 15 czerwca do 8 lipca 2020 roku. Sam spis odbędzie się natomiast od 1 września do 30 listopada bieżącego roku.

Z danych przekazanych nam przez pracowników Głównego Urzędu Statystycznego wynika, że na terenie gminy Sulejów spis będzie wykonywać 4 rachmistrzów.

Formularz zgłoszeniowy

Rodo

Informacja