LOGA

Projekt pn. „Uczę się i nauczam – wsparcie uczniów i nauczycieli szkół publicznych w Gminie Sulejów” został wybrany do dofinansowania w ramach konkursu Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego, Oś Priorytetowa XI Edukacja, Kwalifikacje, Umiejętności, Działanie XI.1 Wysoka jakość edukacji, Poddziałanie XI.1.2 Kształcenie ogólne.

Wartość projektu ogółem wynosi 798 906,03 zł, w tym kwota dofinansowania 741 809,33 zł.

Projektem objęte zostały szkoły, które w 2015 r. osiągnęły wyniki edukacyjne niższe niż: w przypadku sprawdzianu (kończącego szkołę podstawową): 67%, w przypadku egzaminu gimnazjalnego: 58%, tj. Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Jana Pawła II w Sulejowie, Szkoła Podstawowa w Przygłowie, Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Witowie, Gimnazjum w Sulejowie, Gimnazjum w Przygłowie z siedzibą we Włodzimierzowie.

Okres realizacji projektu: 01.07.2016 r. – 30.06.2018 r.

Ostatecznymi odbiorcami wsparcia będą:

 • uczniowie szkół podstawowych i gimnazjów,
 • nauczyciele,
 • szkoły i placówki oświatowe.

W ramach projektu uczniowie będą kształtować i rozwijać swoje kompetencje kluczowe niezbędne na rynku pracy, kompetencje w zakresie przedmiotów przyrodniczych, jak również kompetencje cyfrowe. Działania projektowe obejmą indywidualizację pracy z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi oraz wsparcie ucznia młodszego.

W szkołach uczniowie będą uczestniczyć w zajęciach wyrównawczych z:

 • języka polskiego,
 • języka angielskiego,
 • języka niemieckiego,
 • matematyki,
 • fizyki,
 • chemii,
 • geografii,
 • biologii.

 

Opieką objęci zostaną uczniowie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, które w procesie rozwoju dzieci i młodzieży wynikają z: zaburzeń (np. rozwojowych, obniżonych możliwości intelektualnych, wad wymowy); niepełnosprawności (np. upośledzenie umysłowe, niepełnosprawność ruchowa, całościowe zaburzenie rozwojowe ze spektrum autyzmu, w tym zespół Aspergera, niepełnosprawności sprzężone); niedostosowania społecznego albo zagrożenia niedostosowaniem społecznym; zaburzeń w funkcjonowaniu emocjonalno-społecznym, specyficznych trudności w uczeniu się, w tym niepowodzeń edukacyjnych.

Uczniowie uzdolnieni z zakresu przedmiotów przyrodniczych i informatycznych będą rozwijać swoje zainteresowania na dodatkowych zajęciach.

W ramach projektu doposażone zostaną pracownie szkolne w narzędzia do nauczania przedmiotów przyrodniczych. Szkoły objęte wsparciem będą korzystały z technologii informacyjno-komunikacyjnych w ramach zakupu nowoczesnych pomocy dydaktycznych oraz narzędzi TIK niezbędnych do realizacji programów nauczania.

Wsparciem objęci zostaną również nauczyciele, którzy w ramach projektu będą doskonalić swoje umiejętności i kompetencje zawodowe:

 • w zakresie stosowania metod oraz form organizacyjnych sprzyjających kształtowaniu i rozwijaniu u uczniów kompetencji kluczowych niezbędnych na rynku pracy oraz właściwych postaw i umiejętności,
 • w zakresie przedmiotów przyrodniczych niezbędnych do prowadzenia procesu nauczania opartego na metodzie eksperymentu,
 • w zakresie wykorzystania na różnych przedmiotach narzędzi TIK zakupionych do szkół,
 • w zakresie prowadzenia procesu indywidualizacji pracy z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w tym wsparcie ucznia młodszego, rozpoznawanie potrzeb rozwojowych, edukacyjnych i możliwości psychofizycznych uczniów i efektywnego stosowania pomocy dydaktycznych w pracy z wykorzystaniem zakupionego wyposażenia.