Wojewódzkie Zrze­sze­nie Lu­dowe Ze­społy Spor­towe pod­su­mo­wało swoją dzia­łal­ność za 2016 rok na Ziemi Łódz­kiej. Uro­czys­tość od­była się w dniu 17 grudnia w siedzibie WZ LZS w Łodzi ul. Piotrkowska 230/232. Podsumowanie prowadził Marek Mazur, prze­wod­ni­czący Sej­miku Woje­wódz­twa Łódz­kiego oraz zas­tępca prze­wod­ni­czą­cego Rady Głównej KZ LZS. W uroczystościach nagrodzono najlepszych sportowców LZS woj. łódzkiego  kluby sportowe, szkoły oraz Rady LZS, które okazały się najlepsze we współ­za­wo­dni­ctwie sportowym. Gmina Sulejów przywiozła 3 puchary dla Rady Gminnej, klubu FUKS Sulejów oraz Szkoły Podstawowej nr 2 w Sulejowie. Nagrody odebrali Przewodniczący Rady Miejskiej w Sulejowie Adam Stobiecki oraz nauczycielka z SP nr 2 w Sulejowie Marta Piasta.

  • IMAG0879
  • IMAG0880
  • IMAG0881
  • IMAG0886
  • IMAG0887
  • IMAG0891
  • IMAG0896