Sulejów, dnia 22 lipca 2015 r.

 Uprzejmie informuję, że XIII Sesja Rady Miejskiej w Sulejowie odbędzie się w dniu

27 lipca  2015 r. /poniedziałek/ o godzinie 1500 

w Urzędzie Miejskim Sulejowie ul. Konecka 42

 

z następującym porządkiem obrad:

1.Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.

2.Przedstawienie porządku obrad i przyjęcie  protokołu z poprzedniej sesji.

3.Informacja o działaniach podejmowanych przez  Burmistrza w okresie między sesjami.

4.Podjęcie uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty.

5. Interpelacje radnych.

6.  Wnioski, zapytania i informacje.

7.  Odpowiedzi na interpelacje i wnioski.

8.  Zakończenie obrad.

                                                                         Przewodniczący Rady Miejskiej w Sulejowie
Adam Stobiecki