Sulejów, dnia 12 października 2015 r.

Uprzejmie informuję, że XV Sesja Rady Miejskiej w Sulejowie odbędzie się w dniu

20 października 2015 r. /wtorek/ o godzinie 8:00

w Urzędzie Miejskim w Sulejowie ul. Konecka 42

z następującym porządkiem obrad:

  1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.
  2. Przedstawienie porządku obrad i przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
  3. Informacja o działaniach podejmowanych przez Burmistrza w okresie między sesjami.
  4. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 r.
  5. Interpelacje radnych.
  6. Wnioski, zapytania i informacje.
  7. Odpowiedzi na interpelacje i wnioski.
  8. Zakończenie obrad.

 

        Przewodniczący Rady
          Miejskiej w Sulejowie
          Adam Stobiecki