Problem, który nurtuje całe nasze społeczeństwo to głównie alkoholizm i narkomania. Wobec powyższego należy nieustannie podnosić świadomość mieszkańców o skutkach nadużywania alkoholu i narkotyków.

Do zadań własnych gminy, zgodnie z ustawą o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, należy prowadzenie działań  związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych oraz integracją społeczną osób uzależnionych od alkoholu. Przede wszystkim zadania te obejmują: zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu, udzielanie rodzinom,  w których występują te problemy, pomocy psychospołecznej i prawnej, a szczególnie ochrony przed przemocą w rodzinie. Nie mniej ważną sprawą jest prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej szczególnie dla dzieci i młodzieży  poprzez prowadzenie zajęć sportowych, a także uczestnictwo w programach opiekuńczo- wychowawczych i socjoterapeutycznych. Pieczę nad realizacją tych zadań sprawuje Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii w Sulejowie. Od 2000 r. w naszej gminie działa grupa wsparcia ,,Świt”, której ideą jest integracja osób z problemami alkoholowymi, wspieranie własnej trzeźwości, jak również świadczenie różnych form samopomocy zarówno dla członków grupy, jak również ich rodzin. To właśnie  z inicjatywy tej grupy, prowadzonej przez Marcina Karosa, już po raz kolejny odbyło się w dniu 24 listopada 2018 r. w sali OSP Przygłów XVIII Forum Trzeźwości AA. W programie znalazły się m. in.: prelekcja prowadzona przez Pawła Nowaka o problemach wcześniej opisywanych, a także wskazówki do zapobiegania i rozwiązywania tych zagadnień. Forum, które prowadził Konstanty Ruciński – Przewodniczący Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, swoją obecnością zaszczycili: Wojciech Ostrowski – Burmistrz Sulejowa, Bartosz Borkowski – Przewodniczący Rady Miejskiej w Sulejowie, ksiądz proboszcz Parafii NMP Królowej Polski we Włodzimierzowie Zbigniew Dawidowicz oraz członkowie gminnej komisji. W swoich wystąpieniach zaproszeni goście mocno akcentowali wsparcie dla osób uzależnionych. Po części oficjalnej wszyscy uczestniczyli we wspólnej zabawie tanecznej.

  • DSC_0363
  • DSC_0365
  • DSC_0366
  • DSC_0367