REGULAMIN
Gminny Spływ Kajakowy na trasie

  PRZEDBÓRZ – SULEJÓW

30-31 lipca 2016 r.

I.               CEL

 • poznanie walorów turystyczno- krajoznawczych rzeki Pilicy

 • poznanie Sulejowskiego Parku Krajobrazowego

 • popularyzacja aktywnego wypoczynku poprzez uprawianie turystyki kajakowej

 • integrowanie środowiska turystycznego

 • popularyzacja szlaków kajakowych

 • doskonalenie umiejętności kajakowych.

II.            ORGANIZATORZY

–    Urząd Miejski w Sulejowie.

III.         TERMIN I MIEJSCE

 • Spływ odbędzie  się w dniach 30-31 lipca 2016 r.
  na trasie Przedbórz – Sulejów.

 • Nocleg – Ośrodek Wypoczynkowy Biała
  Zbiórka na Placu Straży w Sulejowie godz. 8.00

IV.          UCZESTNICTWO

Zgłoszenia  prosimy kierować na adres:

Urząd Miejski w Sulejowie

97-330 Sulejów
Konecka 42

tel.   44 61 02 520
sport@sulejow.pl

Wpisowe w wysokości: 130 zł od osoby

1. Liczba konieczna do zorganizowania spływu wynosi 40 osób.

2.Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania spływu przy

    frekwencji     niższej niż  20 osób lub wyznaczenia innego terminu.

 1. W spływie może uczestniczyć każdy od 18 roku życia.

 2. Osoby poniżej 18 roku za pisemną zgodą rodziców/opiekunów prawnych,
  5. Osoby poniżej 16 roku tylko pod opieką rodziców/opiekunów prawnych

    na jej wyłączną odpowiedzialność.

 1. Ilość miejsc jest ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń.

V.             OBOWIĄZKI UCZESTNIKA

Uczestnik zobowiązuje się:

 

 1. Zapoznać się z regulaminem spływu i zasadami bezpieczeństwa na

     spływie kajakowym.

 1. Podporządkować się regulaminowi imprezy i poleceniom organizatora

     spływu.

 1. Uczestnicy mają obowiązek bezwzględnego wykonywania poleceń

    instruktorów i ratowników, niezbędnych do przeprowadzenia spływu.

 1. Na spływie obowiązuje zakaz spożywania alkoholu i innych środków

    odurzających.
5. Udzielać pomocy w razie potrzeby innym uczestnikom spływu na trasie

     spływu i obozowisku.

 1. Nie zanieczyszczać trasy spływu i miejsc biwakowania.

 2. Podczas płynięcia uczestnik ma obowiązek płynięcia w zapiętej

    kamizelce.

 1. W stosunku do uczestników innych spływów oraz ludności miejscowej

    uczestnik jest zobowiązany do kulturalnego i niekonfliktowego

     zachowania.

9 .Dbać o powierzony sprzęt turystyczny.

 1. Uczestnik odpowiada za powierzony sprzęt i ponosi za niego

    odpowiedzialność finansową, w razie uszkodzenia pokrywa koszty

    naprawy lub zakupu nowego sprzętu.

VI.          ZAPEWNIAMY

 1. Miejsce w kajaku dwuosobowym, wiosła i kamizelka asekuracyjna.

 2. Ubezpieczenie NNW uczestników spływu.

 3. Dostęp do apteczki.

 4. Transport z miejsca parkingowego na start spływu i odbiór z mety.

 5. Opiekę instruktora kajakowego i ratownika.

 6. Krótki kurs obsługi kajaka i bezpieczeństwa na wodzie.

 7. Wyżywienie

     VII. KONKURENCJE TOWARZYSZĄCE

Blok imprez sportowo- rekreacyjnych.  Zorganizowanie gier zespołowych, zabaw, gier i zawodów dla dorosłych i dzieci.

     VIII.ZASADY FINANSOWANIA

Koszty organizacyjne zlotu pokrywają organizatorzy imprezy, pozostałe koszty ponoszą  uczestnicy zlotu.

IX.POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1.Organizator ma prawo wyłączenia uczestnika ze spływu, który nie stosuje

    się do regulaminu i zasad bezpieczeństwa bez prawa zwrotu zapłaty.

 1. Każdy uczestnik jest ubezpieczony od Następstw Nieszczęśliwych

    Wypadków.

 1. Każdy uczestnik bierze udział w spływie na własną odpowiedzialność.

 2. Organizator nie bierze odpowiedzialności za mienie uczestników spływu.

 3. Organizator nie bierze odpowiedzialności za szkody wyrządzone na

    mieniu i osobach trzecich.

 1. Organizator imprezy, ze względów bezpieczeństwa uczestników, ma

     prawo odwołać poszczególne etapy spływu, zmienić je bądź skrócić ze

     względu na warunki pogodowe, bez rekompensaty dla uczestników.

 1. Ostateczna interpretacja postanowień regulaminu spływu należy do

    organizatora.
8. Nie stosowanie się do któregokolwiek punktu regulaminu może być

     powodem, do wykluczenia uczestnika ze spływu.

 1. Regulamin opracowano w oparciu o regulamin kajakowych spływów

     turystycznych PZK.

 

ORGANIZATORZY

 

 

 • kajaki