link do strony:http://bip.bojosulejow.pl/cms/6593/dostawy_oleju_napedowego_do_autobusow_bedacych_w_uzytkowaniu_biu

1. Zamawiający Biuro Obsługi Jednostek Oświatowych w Sulejowie ul. Targowa 20

zaprasza do złożenia ofert na:

Dostawy oleju napędowego do autobusów będących w użytkowaniu Biura Obsługi Jednostek Oświatowych w Sulejowie.

 2. Przedmiot zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest zakup oleju napędowego do samochodów będących w użytkowaniu  Biura Obsługi Jednostek Oświatowych w Sulejowie polegających na sukcesywnym zakupie przez Zamawiającego paliwa dla pojazdów będących w dyspozycji Zamawiającego, w obrocie bezgotówkowym. Wykonawca musi dysponować co najmniej jedną stacją na terenie gminy Sulejów obsługującą rozliczenia bezgotówkowe przy użyciu kart paliwowych i oferującą w sprzedaży pełny asortyment paliw stanowiących podstawowy przedmiot zamówienia. Zamawiający będzie dokonywał zakupu paliw sukcesywnie w okresie realizacji zamówienia. Szacowana liczba zakupionych litrów oleju napędowego: 7,5 tys. l. Przedmiot umowy musi spełniać wymagania określone w stosownych normach: Dla oleju napędowego (ON) PN-EN 950:2009 Paliwa do pojazdów silnikowych – „Oleje napędowe – Wymagania i metody” z uwzględnieniem rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 9 grudnia 2008 r. (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 1058) w sprawie wymagań jakościowych dla paliw ciekłych.

3. Termin realizacji zamówienia: 01.09.2015 r.  – 31.12.2015 r.
4. Okres gwarancji……………………………………………………………………………………………………
5. Miejsce i termin złożenia oferty: BOJO w Sulejowie ul. Targowa 20 do 07.08.2015 r. do godz. 10.00.
6. Termin otwarcia ofert: 07.08.2015 r. o godz. 10.30.
7. Warunki płatności: miesięcznie po wystawieniu przez Zleceniobiorcę faktury za usługę.
8. Osoba upoważniona do kontaktu z wykonawcami: Michał Kieszkowski – p.o. Dyrektora Biura Obsługi Jednostek Oświatowych w Sulejowie.
9. Sposób przygotowania oferty: ofertę należy sporządzić w formie pisemnej, w języku polskim.
10. Treść oferty: Załącznik Nr 1.