W dniu 7 czerwca podpisana została druga umowa o dofinansowanie utworzenia i utrzymania miejsc w nowym żłobku. Jak informowaliśmy już wielokrotnie, w październiku w ramach projektu AKTYWNI ZAWODOWO – kompleksowe wsparcie osób sprawujących opiekę nad dziećmi w wieku do lat 3 wystartuje w Sulejowie żłobek zapewniający profesjonalną całodzienna opiekę. Gmina Sulejów pozyskała na ten cel dwie dotacje. Dotację Ministerstwa Rodziny Pracy i Polityki Społecznej w ramach programu „MALUCH – edycja 2016” w kwocie 464.497,00zł oraz dotację unijną w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego w wysokości 577.316,90zł. Udział własny Gminy Sulejów uwzględniony w programie RPOWŁ to 26.000,00 zł. Umowa dotycząca dotacji unijnej została podpisana 21 marca br. Podpisanie drugiej umowy, dotyczącej dotacji MRPiPS, które miało miejsce 7 czerwca 2016 r., było bodźcem do podsumowania kosztów związanych z powstaniem pierwszego w powiecie piotrkowskim żłobka.

Nakłady finansowe poniesione przez gminę do dnia dzisiejszego to koszt zakupu mapy ewidencyjnej, koszt wniosku o dofinasowanie, koszt dokumentacji projektowo – kosztorysowej i interpretacji indywidualnej. Całościowy koszt poniesionych wydatków wyniósł 55.660,60zł. Na rok 2016 zgodnie z obiema umowami na funkcjonowanie żłobka mamy zabezpieczone środki finansowe w wysokości 115.848,00zł z RPOWŁ i 59.000,00zł z programu „MALUCH – edycja 2016”. W roku 2017 zabezpieczona kwota z RPOWŁ wyniesie 279.096,00zł. Ponadto Gmina Sulejów w przyszłym roku wystąpi o środki z programu „MALUCH – edycja 2017” na bieżące utrzymanie żłobka. Powyższe środki są przeznaczone na wynagrodzenia dla pracowników, koszty eksploatacji i bieżące utrzymanie placówki. Trzeba również podkreślić, że w roku bieżącym Miejski Zakład Komunalny jak również żadna inna jednostka nie będą ponosić kosztów związanych z utworzeniem żłobka.

Przewidywany miesięczny koszt utrzymania etatów w żłobku wyniesie ok 20.800,00 zł brutto. Ilość etatów uzależniona będzie od wieku dzieci i wyniesie 8 lub 9. Koszty wynagrodzeń są uwzględnione w wartości uzyskanego dofinansowania. Należy zaznaczyć, że rekrutacja na poszczególne stanowiska jeszcze się nie rozpoczęła dlatego na ten moment nieznane są poszczególne składowe powyższej kwoty. Rekrutacja będzie prowadzona wśród osób w pełni wykwalifikowanych, odpowiedzialnych, przestrzegających procedur opartych na najwyższych standardach higieny względem pielęgnacji dzieci.